Nyt fra din revisor

Holdingselskabers fradragsret for moms

02. december 2015

En nyere EU-dom har medført, at SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis om holdingselskabers fradragsret for moms. Den øgede fradragsret gælder både for rådgiveromkostninger forbundet med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber og ved øvrige omkostninger i holdingselskabet. Dette gælder fremadrettet og for omkostninger afholdt de sidste 10 år.

Læs mere: Holdingselskabers fradragsret for moms

Ny grøn BoligJobordning fra 2016

17. november 2015

BoligJobordningen – også kendt som håndværkerfradraget – fortsætter som en ny grøn ordning i 2016 og 2017. Den nye ordning fra 2016 vil blandt andet give fradrag for installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Desuden udvides ordningen med fradrag for ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd.

Læs mere: Ny grøn BoligJobordning fra 2016

Betaling af frivillig acontoskat

03. november 2015

Den 20. november har tidligere været sidste frist for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat til imødegåelse af restskat. Fristen er nu forlænget til den 1. februar 2016.

Læs mere: Betaling af frivillig acontoskat

Momsfradrag af byggemodningsudgifter afholdt før 2011

06. oktober 2015

Siden den 1. januar 2011 har momspligtige virksomheder haft pligt til at betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligten ved salg modsvares af, at sælgere af byggegrunde har fået adgang til at fradrage moms af deres udgifter vedrørende grundene.

Læs mere: Momsfradrag af byggemodningsudgifter afholdt før 2011

Kan teambuilding føre til beskatning af medarbejderne?

01. oktober 2015

Når arbejdsgiveren betaler for et arrangement uden fagligt indhold, skal medarbejderne beskattes heraf. Et skattepligtigt arrangement kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Læs mere: Kan teambuilding føre til beskatning af medarbejderne?

Skatten i 2016

18. september 2015

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2016. De er alle steget en lille smule.

Læs mere: Skatten i 2016

Hvornår skal konkursboer momsregistreres?

10. september 2015

Konkursboer, som ikke har været momsregistreret, har førhen kunnet udskyde momsafregningen til den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten. SKAT har ændret denne praksis vedrørende konkursboers fritagelse for pligten til at lade sig momsregistrere.

Læs mere: Hvornår skal konkursboer momsregistreres?

Afgifter på spil og konkurrencer

13. august 2015

Virksomheder, organisationer mv., der udbyder spil, skal registreres efter lov om afgifter af spil på virk.dk og betale spilleafgift til SKAT. Man skal registreres efter spilafgiftsloven inden, konkurrencen afholdes.

Læs mere: Afgifter på spil og konkurrencer

Håndværkerfradraget genindføres

22. Juli 2015

Regeringen har indgået en aftale om genindførelse af håndværkerfradraget – også kendt som den såkaldte BoligJobordning - med tilbagevirkende kraft for hele 2015.

Læs mere: Håndværkerfradraget genindføres

Beskatning af lejlighedsgaver

30. juni 2015

I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang.

Læs mere: Beskatning af lejlighedsgaver

Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

24. juni 2015

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for 2014.

Læs mere: Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?

15. juni 2015

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder.

Læs mere: Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?

Fristen for registrering i Ejerregistret nærmer sig

08. juni 2015

Den 15. juni 2015 åbner det nye Ejerregister, og inden da skal alle eksisterende og nye A/S, P/S, ApS og IVS registrere deres ejere i registret. Registret er offentligt og dermed åbent for alle. Det vil derfor fremgå af registret, hvilke selskaber der endnu ikke har opfyldt deres forpligtelse til at registrere deres ejerforhold.

Læs mere: Fristen for registrering i Ejerregistret nærmer sig

Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

02. juni 2015

Indtil for nylig skulle virksomheder og rådgivere anvende blanket 31.009 ved rettelser til momsangivelsen. Dette er dog fortid, idet SKAT har åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv og dermed gjort det lettere at rette fejl i en momsangivelse.

Læs mere: Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

28. maj 2015

Folketinget har vedtaget en større ændring af årsregnskabsloven, hvilket betyder, at virksomhedernes administrative byrder lempes markant, og at virksomhederne bliver mødt af færre oplysningskrav, når de laver årsregnskaber. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår, der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår, der slutter 31/12-2015 og senere.

Læs mere: Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

Sygeferiepenge fra 2. sygedag

21. maj 2015

1. januar 2015 trådte de nye regler vedrørende sygeferiepenge i kraft. De nye regler gælder kun ansatte uden ret til løn under sygdom, og gælder derfor ikke for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, der har ret til løn under sygdom.

Læs mere: Sygeferiepenge fra 2. sygedag

Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

15. maj 2015

Sidste års ændringer, hvor en del mindre og mellemstore virksomheder fik ændret deres momsafregning fra enten månedsvis til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til halvårsvis, betød længere kredit og dermed en forbedring af likviditeten.

Læs mere: Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

Ny selvangivelsesfrist for selskaber

29. april 2015

Folketinget har netop vedtaget, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015. For indkomståret 2015 bliver fristen tilsvarende 1. september 2016.

Læs mere: Ny selvangivelsesfrist for selskaber

Skattemæssige konsekvenser ved køb af feriebolig i udlandet

20. april 2015

Mange danskere har eller drømmer om en feriebolig i udlandet. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark.
De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.

Læs mere: Skattemæssige konsekvenser ved køb af feriebolig i udlandet

Fradrag for donationer til velgørende organisationer

14. april 2015

Hvis man i 2014 har givet gaver til velgørende organisationer, er det en god idé at tjekke, om man på sin årsopgørelse har fået fradrag for donationen, idet det forudsætter, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.

Læs mere: Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Vi er medlem af:

investindenmark

  forbrugsforeningen-logo

Aftaler med:

djoef-logo   ida-logo
dp-logo